Presentació

L'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears -IAQSE- és l'òrgan de coordinació, de consulta i tècnic de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, que actua sota la dependència directa de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, amb l'objectiu de dur a terme tasques d'anàlisi i avaluació externa del sistema educatiu de les Illes Balears.

Aquest Institut és també l'òrgan encarregat de proporcionar informació rellevant sobre el grau de qualitat del sistema educatiu de les Illes Balears a l'Administració educativa, als órgans de participació institucional, als diferents sectors de la comunitat educativa i a la societat en general.

Email. iaqse@iaqse.caib.es
Tel. 971 17 78 76 - Fax. 971 17 69 02

C. del Ter, 16 Edifici A
07009 - Palma