Funcions
  • Analitzar el grau d'eficàcia del sistema educatiu.
  • Elaborar informes i dictàmens referents a l'assoliment dels objectius determinats per la legislació vigent en matèria d'educació.
  • Elaborar i impulsar sistemes d'avaluació per als diferents ensenyaments regulats per la normativa vigent.
  • Elaborar informes i propostes en relació amb la millora de la qualitat de l'ensenyament i amb l'adequació del sistema educatiu a les necessitats educatives i a les demandes socials.
  • Col·laborar amb l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa (INEE) i altres entitats relacionades amb l'avaluació i la qualitat educatives en l'elaboració d'un sistema estatal d'indicadors d'avaluació i en activitats concordants amb l'objecte de l'Institut.
  • Elaborar informes i propostes en relació amb la realitat i les perspectives dels sistemes educatius d'altres comunitats autònomes i de països estrangers, com també relacionades amb els respectius sistemes d'avaluació.
  • Fomentar l'intercanvi d'experiències anàlogues i la cooperació amb institucions similars d'altres països.
  • Cooperar amb altres administracions i, si escau, elaborar informes i propostes en relació amb l'avaluació del sistema educatiu en els àmbits estatal i europeu.
  • Proporcionar informació relacionada amb les finalitats de l'Institut als òrgans de participació, a les administracions educatives i a la societat en general.
  • Proposar l'establiment de convenis amb altres organismes o entitats, públiques o privades, amb finalitats concordants amb les de l'Institut.