Publicacions destacades

Indicadors de Resultats Acadèmics de les Illes Balears (curs 2016-2017)

(publicat el mes de gener de 2018)

Informe de resultats (148 pàg.) en el qual es presenten els resultats acadèmics de l'alumnat de les Illes Balears de l'ensenyament obligatori i del batxillerat del curs 2016-2017, així com la seva evolució en els darrers 6 anys.

Informe sobre l'evolució dels resultats de la Llengua anglesa entre 2014 i 2017.

(publicat el mes de gener de 2018)

Informe (10 pàg.) sobre l'evolució dels resultats de la Llengua anglesa en el tram de l'educació obligatòria a les Illes Balears en el període comprès entre 2014 i 2017.

Document d'avaluació 5 - Bones pràctiques per combatre l'absentisme escolar en els centres de secundària de les Illes Balears.

(publicat el mes de novembre de 2017)

Cinquè document d'avaluació (10 pàg.) L'objectiu general de l'informe és estudiar les bones pràctiques per combatre l'absentisme escolar en centres de secundària. S'estudien, fent servir una metodologia qualitativa, el protocol d'absentisme i la seva aplicació als centres, els documents de centre i com fan referència a l'absentisme, el treball preventiu i els programes de suport, com també les relacions família-escola i el treball en xarxa en relació a l'absentisme.

Document d'avaluació 4 - Expressió Oral.

(publicat el mes d'octubre de 2017)

Quart document d'avaluació (15 pàg.) amb el procés seguit per validar una rúbrica que permet valorar les diferents dimensions de l'expressió oral al final de l'educació primària.

Document d'avaluació 3 - Perfil dels directors.

(publicat el mes de setembre de 2017)

Tercer document d'avaluació (7 pàg.) amb una anàlisi del perfil dels directors dels centres d'educació primària i secundària de les Illes Balears.

Informe executiu AD 3r EP curs 2014-2015

(publicat el mes de setembre de 2017)

Informe executiu (181 pàg.) que descriu tot el procés d'aplicació de l'avaluació de diagnòstic a 3r d'EP. Les competències avaluades són: la de comunicació lingüística (en anglès, en castellà i en català) i la matemàtica. S'hi presenten: el marc legal; les poblacions implicades; els instruments de l'avaluació; les fases del procés; l'anàlisi dels resultats per part dels centres; els resultats; l'anàlisi de les variables de context i la seva relació amb aquests; una evolució del grau d'assoliment de les competències; les conclusions i un annex amb els textos legals.

Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears 2015

(publicat el mes de setembre de 2017)

Text complet (97 pàg.) de l'actualització del catàleg d'indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears, l'elaboració i publicació periòdica del qual constitueix una de les línies d'actuació de caràcter estable de l'IAQSE. L'objectiu fonamental del projecte és construir un catàleg d'indicadors que proporcionen informació sobre l'estat de l'educació en l'àmbit autonòmic, compatible amb el model estatal (IE), i amb altres models internacionals, de tal manera que puguin ser comparats amb els d'altres comunitats autònomes de l'Estat.

Document d'avaluació 2 - Objectius europeus

(publicat el mes de maig de 2017)

Segon document d'avaluació (8 pàg.) amb un informe de seguiment dels objectius europeus de referència de l'estratègia "EDUCACIÓ I FORMACIÓ 2020".

Rúbriques per a l'avaluació de l'expressió oral a 6è d'EP.

(publicat el mes de abril de 2017)

Rúbriques per a l'avaluació de l'expressió oral a 3r d'EP.

(publicat el mes de abril de 2017)

Document d'avaluació 1 - La repetició escolar

(publicat el mes de març de 2017)

Primer document d'avaluació (6 pàg.) amb una anàlisi de l'eficàcia de la repetició escolar a l'educació obligatòria.

Indicadors de Resultats Acadèmics de les Illes Balears (curs 2015-2016)

(publicat el mes de novembre de 2016)

Informe de resultats (154 pàg.) en el qual es presenten els resultats acadèmics de l'alumnat de les Illes Balears de l'ensenyament obligatori i del batxillerat del curs 2015-2016, així com la seva evolució en els darrers 6 anys.

Informe sobre el grau d'assoliment de les competències i els objectius de l'etapa d'educació primària resultats 6è d'EP, curs 2015-2016

(publicat el mes de setembre de 2016)

Informe (8 pàg.) que l'IQASE va presentar a la comissió de valoració referent a l'anàlisi de resultats realitzada amb els informes finals d'educació primària (6è EP) curs 2015-2016.

Avaluació de diagnòstic 2013-2014, Illes Balears, 2n d'ESO

(publicat el mes de juny de 2016)

Informe executiu (205 pàg.) que descriu tot el procés d'aplicació de l'avaluació de diagnòstic a 2n d'ESO. Les competències avaluades són: la de comunicació lingüística (en anglès, en castellà i en català) i la matemàtica. S'hi presenten: el marc legal; les poblacions implicades; els instruments de l'avaluació; les fases del procés; l'anàlisi dels resultats per part dels centres; els resultats; l'anàlisi de les variables de context i la seva relació amb aquests; una evolució del grau d'assoliment de les competències i les conclusions.

Evolució del percentatge d'aprovats a les àrees lingüístiques entre els cursos 2008-2009 i 2014-2015

(publicat el mes de juny de 2016)

Estudi de l'evolució del percentatge d'aprovats dels alumnes de les Illes Balears a les àrees lingüístiques a les etapes d'educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat en el període comprès entre els cursos 2008-2009 i 2014-2015

Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears 2014

(publicat el mes d'abril de 2016)

Text complet (99 pàg.) de l'actualització del catàleg d'indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears, l'elaboració i publicació periòdica del qual constitueix una de les línies d'actuació de caràcter estable de l'IAQSE. L'objectiu fonamental del projecte és construir un catàleg d'indicadors que proporcionen informació sobre l'estat de l'educació en l'àmbit autonòmic, compatible amb el model estatal (IE), i amb altres models internacionals, de tal manera que puguin ser comparats amb els d'altres comunitats autònomes de l'Estat.

Estadístiques de resultats centres 2014-2015

(publicat el mes de gener de 2016)

Dades estadístiques específiques dels centres d'educació infantil, primària i secundària de les Illes Balears de titularitat pública i concertada.

AVALUACIÓ CENSAL DE DIAGNÒSTIC 2013-2014

(publicat el mes de juliol de 2015)

Informe de resultats (25 pàg.) que descriu tot el procés d'aplicació de l'avaluació censal de diagnòstic 2013-2014. S'hi presenten: el marc legal; les poblacions implicades; els instruments de l'avaluació; les fases del procés; els resultats i les conclusions.

Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears 2013

(publicat el mes de desembre de 2014)

Text complet (127 pàg.) de l'actualització del catàleg d'indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears, l'elaboració i publicació periòdica del qual constitueix una de les línies d'actuació de caràcter estable de l'IAQSE. L'objectiu fonamental del projecte és construir un catàleg d'indicadors que proporcionen informació sobre l'estat de l'educació en l'àmbit autonòmic, compatible amb el model estatal (IE), i amb altres models internacionals, de tal manera que puguin ser comparats amb els d'altres comunitats autònomes de l'Estat. Els indicadors publicats en aquesta edició s'agrupen en tres grans dimensions: escolarització, despesa en educació i resultats educatius.

Avaluació mostral de diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística a primer, tercer i cinquè curs d'educació primària durant el curs 2013-2014

(publicat el mes de novembre de 2014)

Informe de resultats (61 pàg.) que descriu tot el procés d'aplicació de l'avaluació mostral de diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística (en anglès, en castellà i en català) a primer, tercer i cinquè curs d'educació primària. S'hi presenten: el marc legal; les poblacions implicades; els instruments de l'avaluació; les fases del procés; els resultats i les conclusions.

Avaluació de diagnòstic 2012-2013, Illes Balears, 4t d'EP

(publicat el mes de maig de 2014)

Informe executiu (182 pàg.) que descriu tot el procés d'aplicació de l'avaluació de diagnòstic a 4t d'EP. Les competències avaluades són: la de comunicació lingüística (en anglès, en castellà i en català) i la matemàtica. S'hi presenten: el marc legal; les poblacions implicades; els instruments de l'avaluació; les fases del procés; l'anàlisi dels resultats per part dels centres; els resultats; l'anàlisi de les variables de context i la seva relació amb aquests; una evolució del grau d'assoliment de les competències (2008-2009, 2010-2011, 2012-2013); les conclusions i un annex amb els textos legals.

Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears 2012

(publicat el mes de juny de 2013)

Text complet (129 pàg.) de l'actualització del catàleg d'indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears, l'elaboració i publicació periòdica del qual constitueix una de les línies d'actuació de caràcter estable de l'IAQSE. L'objectiu fonamental del projecte és construir un catàleg d'indicadors que proporcionen informació sobre l'estat de l'educació en l'àmbit autonòmic, compatible amb el model estatal (IE), i amb altres models internacionals, de tal manera que puguin ser comparats amb els d'altres comunitats autònomes de l'Estat. Els indicadors publicats en aquesta edició s'agrupen en tres grans dimensions: escolarització, despesa en educació i resultats educatius.

Avaluació de competències bàsiques, Illes Balears, 4t d'ESO

(publicat el mes d'abril de 2013)

Informe executiu (67 pàg.) que descriu tot el procés d'aplicació de l'avaluació de competències bàsiques a 4t d'ESO. Les competències avaluades són: la de comunicació lingüística (en anglès, en castellà i en català) i la matemàtica. S'hi presenten: el marc legal; les poblacions implicades; els instruments de l'avaluació; les fases del procés i els resultats.

Anuari de l'educacio de les Illes Balears 2012

Article - Sistema educatiu de les Illes Balears: variables de context, indicadors de sistema i resultats. Cap a un compromís social per l'educació.

Avaluació de diagnòstic 2011-2012, Illes Balears, 2n d'ESO

(publicat el mes de març de 2013)

Informe executiu (200 pàg.) que descriu tot el procés d'aplicació de l'avaluació de diagnòstic a 2n d'ESO. Les competències avaluades són: la de comunicació lingüística (en anglès, en castellà i en català) i la matemàtica. S'hi presenten: el marc legal; les poblacions implicades; els instruments de l'avaluació; les fases del procés; l'anàlisi dels resultats per part dels centres; els resultats; l'anàlisi de les variables de context i la seva relació amb aquests; una evolució del grau d'assoliment de les competències (2008-2009 / 2011-2012); les conclusions i un annex amb els textos legals.

Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears 2011

(publicat el mes de juny de 2012)

Text complet (122 pàg.) de l'actualització del catàleg d'indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears, l'elaboració i publicació periòdica del qual constitueix una de les línies d'actuació de caràcter estable de l'IAQSE. L'objectiu fonamental del projecte és construir un catàleg d'indicadors que proporcionen informació sobre l'estat de l'educació en l'àmbit autonòmic, compatible amb el model estatal (IE), i amb altres models internacionals, de tal manera que puguin ser comparats amb els d'altres comunitats autònomes de l'Estat. Els indicadors publicats en aquesta edició s'agrupen en tres grans dimensions: escolarització, despesa en educació i resultats educatius.

Avaluació de diagnòstic 2010-2011, Illes Balears, 4t d'EP

(publicat el mes de juliol de 2011)

Informe executiu (177 pàg.) que descriu tot el procés d'aplicació de l'avaluació de diagnòstic a 4t d'EP. Les competències avaluades són: la de comunicació lingüística (en anglès, en castellà i en català), la matemàtica i la del coneixement i la interacció amb el món físic. S'hi presenten: el marc legal; les poblacions implicades; els instruments de l'avaluació; les fases del procés; l'anàlisi dels resultats per part dels centres; els resultats; l'anàlisi de les variables de context i la seva relació amb aquests; una evolució del grau d'assoliment de les competències (2008-2009 / 2010-2011); les conclusions i un annex amb els textos legals.

Avaluació de diagnòstic 2009-2010, Illes Balears, 2n d'ESO

(publicat el mes de juliol de 2011)

Informe executiu (130 pàg.) que descriu tot el procés d'aplicació de l'avaluació de diagnòstic a 2n d'ESO. Les competències avaluades són: la de comunicació lingüística (en anglès, en castellà i en català), la matemàtica i la del coneixement i la interacció amb el món físic. S'hi presenten: el marc legal; les poblacions implicades; els instruments de l'avaluació; les fases del procés; l'anàlisi dels resultats per part dels centres; els resultats; l'anàlisi de les variables de context i la seva relació amb aquests; una evolució del grau d'assoliment de les competències (de 2008-2009 a 2009-2010); les conclusions i un annex amb els textos legals.

Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears 2010

(publicat el mes de febrer de 2011)

Text complet (108 pàg.) de l'actualització del catàleg d'indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears, l'elaboració i publicació periòdica del qual constitueix una de les línies d'actuació de caràcter estable de l'IAQSE. L'objectiu fonamental del projecte és construir un catàleg d'indicadors que proporcionen informació sobre l'estat de l'educació en l'àmbit autonòmic, compatible amb el model estatal (IE), i amb altres models internacionals, de tal manera que puguin ser comparats amb els d'altres comunitats autònomes de l'Estat. Els indicadors publicats en aquesta edició s'agrupen en tres grans dimensions: escolarització, despesa en educació i resultats educatius. Les dades s'actualitzen fins al curs 2009-2010 pel que fa als indicadors d'escolarització i de despesa, i fins al 2008-2009 els indicadors de resultats.

Evaluación General de Diagnóstico 2010. Educación Secundaria. Segundo Curso.

Informe de Resultados

Anuari de l'educacio de les Illes Balears 2010

Article - L'assoliment de la competència en comunicació lingüística en llengua catalana i en llengua castellana per l'alumnat de les Illes Balears.

Avaluació de diagnòstic 2008-2009

(publicat el juliol de 2010)

La LOE estableix que, en finalitzar el segon cicle de l'educació primària i el segon curs de l'educació secundària obligatòria, tots els centres han de fer una avaluació de diagnòstic de les competències bàsiques assolides pels alumnes. Aquesta avaluació, competència de les administracions educatives, té caràcter formatiu i orientador per als centres i informatiu per a les famílies i per al conjunt de la comunitat educativa. Aquest informe, elaborat per l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE), correspon a la primera avaluació de diagnòstic realitzada a les Illes Balears el maig de 2009 amb alumnes de 4t curs d'educació primària i de 2n d'ESO. S'avaluen les competències matemàtica i comunicació lingüística (en llengües catalana, castellana i anglesa).

Evaluación General de Diagnóstico 2009. Educación Primaria. Cuarto Curso.

Informe de Resultados

Avaluació a l'educació primària 2007

(publicat el juliol de 2010)

Informe complet (134 pàg.) de l'avaluació realitzada a 1.692 alumnes de 6è d'educació primària de 80 centres de les Illes Balears i en la qual també participaren 79 tutors, 79 directors i 1.588 famílies. Les àrees avaluades són llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa, coneixement del medi i matemàtiques. Les dades de rendiment apareixen desagregades per sexe de l'alumnat, la titularitat dels centres i el nivell cultural de la família; també es relaciona el rendiment dels alumnes amb factors contextuals i de processos educatius. Els resultats de cada àrea a nivell autonòmic es comparen amb els resultats a nivell estatal.

Avaluació del programa de reforç lector (PRL)

(publicat el setembre de 2008)

Aquest informe presenta els resultats del programa de reforç lector, que té per objecte potenciar l'aprenentatge i el rendiment escolar en competències bàsiques i millorar les habilitats i actituds relacionades amb la lectoescriptura dels alumnes de 2n cicle d'educació primària. Aquesta actuació va tenir un caràcter experimental durant el curs 2007-08, donat que va començar al mes de febrer.

Avaluació inicial postobligatòria 2007

(publicat el setembre de 2008)

L'IAQSE va realitzar al començament del curs 2007-08 una avaluació inicial en línia dirigida als alumnes que s'havien matriculat a estudis postobligatoris, és a dir, primer de batxillerat i primer de cicles formatius de grau mitjà. Les matèries objecte d'avaluació foren llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques. Amb aquestes proves es pretenia determinar el nivell amb què l'alumnat començava aquests estudis, dotar el professorat d'una nova eina d'avaluació inicial, i tenir accés cada centre als seus resultats de manera immediata.

Avaluació a l'educació secundària obligatòria 2006

(publicat el juliol de 2008)

Informe complet (163 pàg.) de l'avaluació de l'educació secundària realitzada a 1.582 alumnes de 4t d'ESO de 72 centres de les Illes Balears i en què també participaren 365 professors, 71 directors i 1435 famílies. Les àrees avaluades són: llengua castellana, llengua catalana, ciències de la natura, ciències socials i matemàtiques. Les dades de rendiment apareixen desagregades pel sexe de l'alumnat, la titularitat dels centres i el nivell socioeconòmic i cultural de la família. També es relaciona el rendiment dels alumnes amb factors contextuals i de processos educatius com: sexe, edat, titularitat, any de naixement, nombre de germans, lloc de residència, estudis dels pares, etc. Els resultats de cada àrea a nivell autonòmic es comparen amb els resultats a nivell estatal.

Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears 2006

(publicat el desembre de 2006)

Text complet (142 pàg.) de la primera entrega del Sistema d'indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears, l'elaboració i publicació periòdica del qual constitueix una de les línies d'actuació de caràcter estable de l'IAQSE. L'objectiu fonamental del projecte és construir un catàleg d'indicadors que proporcionen informació sobre l'estat de l'educació en l'àmbit autonòmic, compatible amb el model estatal (IE), i amb altres models internacionals que s'estan elaborant, i susceptibles de ser comparats amb els d'altres comunitats autònomes de l'Estat i d'altres països, especialment de la Unió Europea. Els indicadors publicats en aquesta primera edició s'agrupen en quatre grans dimensions: context de l'educació, recursos, escolarització i resultats educatius. Les dades s'actualitzen fins al curs 2004-05.

Avaluació a l'educació primària 2003

(publicat el novembre de 2007)

Informe complet (156 pàg.) de l'avaluació realitzada a 1617 alumnes de 6è d'educació primària de 70 centres de les Illes Balears i en la qual també participaren 70 tutors, 70 coordinadors de tercer cicle, 70 directors i 1308 famílies. Les àrees avaluades són llengua catalana, llengua castellana, coneixement del medi i matemàtiques. Les dades de rendiment apareixen desagregades per sexe de l'alumnat, la titularitat dels centres i el nivell cultural de la família; també es relaciona el rendiment dels alumnes amb factors contextuals i de processos educatius. Els resultats de cada àrea a nivell autonòmic es comparen amb els resultats a nivell estatal.

Avaluació a l'educació secundària obligatòria 2000

(publicat l'octubre de 2005)

Informe complet (383 pàg.) de l'avaluació de l'educació secundària realitzada a 1.238 alumnes de 4t d'ESO de 55 centres de les Illes Balears i en què també participaren 186 professors, 44 directors i 868 famílies. Les àrees avaluades són: llengua castellana, llengua catalana, ciències de la natura, ciències socials i matemàtiques. Les dades de rendiment apareixen desagregades pel sexe de l'alumnat, la titularitat dels centres i el nivell cultural de la família. També es relaciona el rendiment dels alumnes amb factors contextuals i de processos educatius com: sexe, edat, titularitat, any de naixement, nombre de germans, lloc de residència, estudis dels pares, etc. Els resultats de cada àrea a nivell autonòmic es comparen amb els resultats a nivell estatal.

Presentació de l'informe

Competències bàsiques en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), en Educació Física i en Educació Artística

(publicat el desembre de 2004)

L'objectiu de l'estudi és la identificació de les competències bàsiques que tots els estudiants haurien d'haver adquirit acabada l'escolaritat obligatòria. Aquesta recerca es refereix als ensenyaments d'educació artística (música, visual i plàstica, dansa i teatre), d'educació física i de tecnologies de la informació i la comunicació.

Presentació de l'estudi (26-01-2005)

Avaluació a l'educació primària 1999

(publicat el març de 2003)

Informe complet (343 pàg.) de l'avaluació d'educació primària realitzada a 1.645 alumnes de 6è de 73 centres de les Illes Balears i en què també participaren 73 tutors, 73 professors d'anglès, 215 coordinadors de cicle, 73 directors i 1.645 famílies.

Les àrees avaluades varen ser: llengua castellana, llengua catalana, coneixement del medi físic i social propi de les Illes Balears, matemàtiques i llengua anglesa.

L'aplicació de les proves es va dur a terme durant els mesos de maig i juny de 1999. Les dades de rendiment apareixen desagregades pel sexe de l'alumnat, la titularitat dels centres i el nivell cultural de la família. També relaciona el rendiment dels alumnes amb factors contextuals i de processos educatius com: sexe, edat, titularitat, repetició de curs, llengua utilitzada en l'àmbit familiar, grau d'utilització del català a casa, llengua d'ensenyament i aprenentatge, començament de l'escolaritat, nombre de llibres al domicili familiar, etc. Els resultats de cada àrea a nivell autonòmic es comparen amb els resultats a nivell estatal.