Mapa Indicadors
2013
2012
2011
2010
Glossari, fonts i introducció
Indicadors d'escolarització
2013
2012
2011
2010
E1 Escolarització i població
E1.1 Escolarització i població escolaritzable
E1.2 Escolarització de l'ensenyament (segons titularitat del centre)
E1.3 Esperança de permanència en el sistema escolar als 6 anys
E2 Taxes d'escolarització en les edats teòriques dels nivells no obligatoris
E2.1 Taxes netes d'escolarització a l'educació infantil
E2.2 Taxes netes d'escolarització a l'educació secundària
E2.3 Taxes netes d'escolarització a l'educació superior
E3 Alumnat estranger
E3.1 Alumnat estranger
E4 Alumnat per grup i per professor
E4.1 Alumnat per grup
E4.2 Alumnat per professor
Indicadors de despesa en educació
2013
2012
2011
2010
F1 Despesa total en educació
F1.1 Despesa total en educació amb relació al PIB
F1.2 Despesa pública total en educació
F1.3 Despesa pública destinada a concerts
F2 Despesa en educació per alumne
F2.1 Despesa en educació per alumne
Indicadors de resultats
2013
2012
2011
2010
R1 Competències bàsiques (CB) a 4t curs d'educació primària
R1.1 CB en comunicació lingüística. 4t EP
R1.2 CB en matemàtiques. 4t EP
R1.3 CB en el coneixement i interacció amb el món físic. 4t EP
R1.4 CB social i ciutadana. 4t EP
R2 Competències bàsiques a educació secundària obligatòria (2n d'ESO i 4t d'ESO)
R2.1 CB en comunicació lingüística (2n d'ESO i 4t d'ESO)
R2.2 CB en matemàtiques (2n d'ESO i 4t d'ESO)
R2.3 CB en el coneixement i la interacció amb el món físic (2n d'ESO)
R2.4 CB social i ciutadana (2n d'ESO)
R3 Competències clau als 15 anys (PISA)
R3.1 Competències clau als 15 anys en lectura
R3.2 Competències clau als 15 anys en matemàtiques
R3.3 Competències clau als 15 anys en ciències
R4 Idoneïtat en l'edat de l'alumnat
R4.1 Idoneïtat en l'edat de l'alumnat d'educació obligatòria
R4.2 Alumnat repetidor
R5 Abandonament escolar prematur
R5.1 Abandonament escolar prematur
R6 Taxes de graduació
R6.1 Taxa bruta de graduació i percentatge de promoció a l'ESO
R6.2 Taxes brutes de graduació als estudis postobligatoris
R6.3 Taxes brutes de graduació als estudis superiors
R6.4 Taxes brutes de graduació en ciències, matemàtiques i tecnologia
R6.4 Percentatge de població entre 30 i 34 anys amb titulació superior