[ Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats ]   IAQSE
  Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears

l'iaqse
projectes
indicadors educatiuse
avaluacions
informes i publicacions
enllaços
         

 
qui som
 
funcions
 
òrgans de l'iaqse
 
legislació aplicable

Accés a l'aplicació GESAVA

Accés GESAVA
 

IAQSE
Institut d'Avaluació i Qualitat
del Sistema Educatiu de les Illes Balears

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
Govern de les Illes Balears
c. d'Alfons el Magnànim, 29, bloc C, 4t -
07004 - Palma
Tel. 971 17 78 76
Fax. 971 17 69 02

iaqse@iaqse.caib.es
http://iaqse.caib.es
Data d'actualització:
7 de Maig de 2015
   

Novetats
   Eurydice brief: Modernisation of Higher Education in Europe: access, retention and employability
   Demo de preguntes interactives PISA Ciències (INEE)

Avaluació 3r EP 2014-2015
   Marc general estatal i models de proves (INEE)
   Marc teòric referencial avaluació 3r EP - Illes Balears
   Full informatiu per a les famílies (castellà)
   Full informatiu per a les famílies (català)
   Presentació reunió directors
   Carta informativa del director general d'Educació i Cultura sobre les reunions informatives.
   (Document 1) Aspectes generals avaluació de 3r EP. Curs 2014-2015
   (Document 2) Instruccions per a la preparació de l'avaluació
   (Document 3) Manual d'instruccions per aplicar les proves
   (Document 4) Instruccions per a l'entrada de dades a l'aplicació GESAVA
   (Document 5) Document d'instruccions per al personal docent extern aplicador i corrector de l'avaluació mostral
  Qüestionaris de context d'alumnat, professorat i directors (només per a consulta, ja que està previst que es contestin a través d'Internet)
   Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015 sobre l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes de l'educació primària a les Illes Balears
   Orden de la consejera de Educación, Cultura y Universidades de 6 de marzo de 2015 sobre la evaluación del aprendizaje de los alumnos de la educación primaria en las Islas Baleares
   Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 19 de març de 2015 per la qual s'estableix la realització d'una avaluació individualitzada a tercer curs d'educació primària durant el curs 2014-2015 i el procediment d'aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen aquests ensenyaments
   Resolución de la consejera de Educación, Cultura y Universidades de 19 de marzo de 2015 por la cual se establece la realización de una evaluación individualizada a tercer curso de Educación Primaria durante el curso 2014-2015 y el procedimiento de aplicación a los centros docentes no universitarios de las Illes Balears que imparten estas enseñanzas
   Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 17 d'abril de 2015 per la qual s'aprova la convocatòria pública per seleccionar el personal docent aplicador-corrector per a l'avaluació individualitzada mostral a tercer curs d'educació primària durant el curs 2014-2015
   Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Universidades de 17 de abril de 2015 por la que se aprueba la convocatoria pública para seleccionar el personal docente aplicador-corrector para la evaluación individualizada muestral en tercer curso de Educación Primaria durante el curso 2014-2015
    Resolució del director general de la Direcció General d'Educació i Cultura per la qual s'aprova la llista provisional de personal docent aplicador-corrector seleccionat de l'avaluació individualitzada mostral a tercer curs d'educació primària durant el curs 2014-2015, així com la llista de personal docent exclòs
    Resolució del director general de la Direcció General d'Educació i Cultura per la qual s'aprova el llistat definitiu de personal docent aplicador-corrector seleccionat de l'avaluació individualitzada mostral a tercer curs d'educació primària durant el curs 2014-2015, així com el llistat de personal docent exclòs
 Exemples de models adaptats per a la pràctica metodològica en l'aplicació de les proves de 3r d'EP:
  competència en comunicació lingüística en llengua anglesa (prova, fulls de resposta, audio, claus i guia correcció)
  competència en comunicació lingüística en llengua castellana (prova, fulls de resposta, audio, claus i guia correcció)
  competència en comunicació lingüística en llengua catalana (prova, fulls de resposta, audio, claus i guia correcció)
  competència matemàtica (prova, fulls de resposta, claus i guia correcció)

Indicadors 2013
   Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears. Edició 2013

PISA 2015
   Tríptics informatius per a les famílies (Català)
   Tríptics informatius per a les famílies (Castellà)
 Preguntes alliberades de les proves d’avaluació estatals i internacionals
 Preguntes alliberades de les proves internacionals PISA, TIMSS, PIRLS i l'estudi europeu de competències lingüístiques (EECL).
 Pisa 2015 (ciències).
 Pisa 2015 (presentació ciències).
 Pisa 2015 (resolució de problemes).
 Pisa 2015 (presentació resolució de problemes).

 Enllaços a proves d'altres comunitats