Destacats
Informe Talis 2018
Informe Executiu Avaluació 6EP 2017-2018

Informe Executiu Avaluació 6EP 2017-2018

Indicadors 2017

Indicadors - del sistema educatiu de les Illes Balears 2017

Resolució procediment selectiu de correctors

Resolució - de dia 17 de maig de 2019 per la qual es regula el procediment selectiu de correctors de les proves.

Document d'avaluació 19

Document d'avaluació 19 - Dedicat a analitzar l'evolució de les dades de matrícula, els resultats acadèmics, la idoneïtat, la promoció i la titulació en ensenyament obligatori.

Document d'avaluació 18

Document d'avaluació 18 - Programa de Reforç de l'Aprenentatge al Quart curs d'educació secundària obligatòria (PRAQ): Seguiment de la implantació

Resolució lllistat de centres mostrals.

Resolució per la qual es fa públic el lllistat de centres mostrals de l'avaluació final d'etapa 6è d'EP i 4t d'ESO 2018-2019.

Resolució per a la realització de les proves

Resolució per la qual es dicten instruccions per a la realització de les proves de l'avaluació final d'etapa 6è d'EP i 4t d'ESO 2018-2019.

Estudi resultats acadèmics en les àrees lingüístiques

Estudi de l'evolució dels resultats acadèmics en les àrees lingüístiques entre els cursos 2010-2011 i 2017-2018.

Informe Executiu Avaluació final etapa 4ESO 2017-2018

Informe Executiu Avaluació final etapa 4ESO 2017-2018.

Document d'avaluació 17

Document d'avaluació 17 - Assoliment de la competència comunicativa en expressió oral en l'avaluació de diagnòstic a 6è d'educació primària (curs 2017-2018)

Indicadors de Resultats Acadèmics

Indicadors de Resultats Acadèmics de les Illes Balears (curs 2017-2018)